Advancing Patient Care Through Research
Washington University School of Medicine

Our People

Staff Scientists


Jan Crowley
Weidong Cui, PhD
Alan Davis
Cheryl Frankfater, PhD
Daryl Giblin, PhD
Petra Gilmore
Jim Malone
Joyce Neff
Don Rempel
Henry Rohrs, PhD
Elizabeth Bergman

 


Suzi Schumacher
Data Control Coordinator


Graduate Students


Steven Chen
Ming Cheng
Yining Huang
Ruidong Jiang
Ke Li
Yue Lu
Ben Niu
Hanliu Wang
Daniel Weisz
Bojie Zhang
Mengru Zhang


Postdoctoral Associates


Jagat Adhikari, PhD
Eva Illes-Toth, PhD
Rachel Shi, PhD