Advancing Patient Care Through Research
Washington University School of Medicine

Our People

Staff Scientists


Jan Crowley
Weidong Cui, Ph.D.
Alan Davis
Daryl Giblin, Ph.D.
Petra Gilmore
Jim Malone
Joyce Neff
Don Rempel
Henry Rohrs, Ph.D.
Hao Zhang, Ph.D.
Elizabeth Bergman

Suzi Schumacher
Data Control Coordinator


Graduate Students


Steven Chen
Ming Cheng
Yining Huang
Ruidong Jiang
Ke Li
Yue Lu
Ben Niu
Hanliu Wang
Daniel Weisz
Bojie Zhang
Mengru Zhang


Postdoctoral Students


Jagat Adhikari, Ph.D.
Ken Chanthamontri, Ph.D.
Supratik Dutta, Ph.D.
Manolo Plasencia, Ph.D.
Rachel Shi, Ph.D.
Hao Zhang, Ph.D.